fbpx
English EN Deutsch DE Magyar HU Română RO Slovenčina SK
English EN Deutsch DE Magyar HU Română RO Slovenčina SK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Megrendeléssel és szolgáltatások igénybevételével elfogadja az alábbi feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-24), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

valamint a vele Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen ÁSZF a Vállalkozási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a Vállalkozási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Vállalkozási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Vállalkozási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést.

1. Az ÁSZF IDŐBELI hatálya

1.1./ A jelen ÁSZF 2020. szeptember 1. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.honlapmarket.hu alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Vállalkozási Szerződésekre.

1.3./ Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek és a kiegészítésként szolgáló Projektszabályzat minden pontját.

1.4./ A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Vállalkozási Szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a Vállalkozási Szerződést felmondani.

Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról, a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. AZ ÁSZF ÉS A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Vállalkozási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Vállalkozási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Vállalkozási Szerződést nem módosítja.

2.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

3. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1./ A Megrendelő és a Szolgáltató között a Vállalkozási Szerződés a honlapon történő megrendeléssel jön létre.

4. A Vállalkozási SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés célja az, hogy Szolgáltató Megrendelő részére a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek szerint:

– Tárhely szolgáltatást nyújtása;

– CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és tartalomfeltöltés magyar vagy más nyelven;

4.2./ Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

4.3./ A Szolgáltató a megrendelt tárhely szolgáltatást a Vállalkozási Szerződés megkötésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles biztosítani a Megrendelő részére.

A szerverátlagot meghaladó terhelésre vonatkozó adatokat a Megrendelő jogosult megkérni a Szolgáltatótól annak igazolása érdekében, hogy honlapját az adott szerveren keresztül korlátozás nélkül használja.

A Szolgáltató által nyújtott szerverszolgáltatások korlátlan forgalmat biztosítanak.

A Megrendelő a Szolgáltatón keresztül jogosult domain regisztrációt igénybe venni. A Megrendelő a domain regisztráció megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)

A Megrendelő a domain igénylésével, delegálásával, és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó nyilvántartó, harmadik fél felé valós adatokat közöl. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott téves vagy hamis adatokból kifolyólag a Megrendelő domain címe zárolásra vagy törlésre kerül.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain regisztráció lehető leggyorsabb befejezéséért, de nem tartozik felelősséggel a domain regisztrálásnak a harmadik fél részéről felmerülő elhúzódásáért, vagy elmaradásáért.

Amennyiben a Megrendelő a .hu domain regisztrálásához nem biztosítja a harmadik fél által megkövetelt hiteles dokumentumokat, a harmadik fél által megszabott határidőn belül, azzal a Szolgáltató részére megbízást ad a domainnek a Szolgáltató nevére történő regisztrálás a gyorsabb bejegyzés érdekében. Erre tekintettel a Szolgáltató kötelezi magát a Megrendelő kérése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni, azt a harmadik fél és a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben időközben a Megrendelő hivatalos domain igénylőlapot nyújt be a harmadik fél részére, a Szolgáltató a domain bejegyzési kérelmet visszavonja és az a Megrendelő saját nevében ismételten benyújtásra kerül.

A Megrendelő jogosult megrendelést adni a Szolgáltató részére a domain bejegyzésre amennyiben a Megrendelő a fizetési és hiteles dokumentum benyújtási kötelezettségének eleget tett, de azt követően 2 (kettő) munkanapon belül a domain bejegyzésére nem került sor vagy nem kezdődött meg.

A Szolgáltató által közvetített ingyenes domain regisztráció egy naptári évre vonatkozik.

A Megrendelő:

– Nem használhatja a szerver rendszer forrásainak több mint 20% -át 90 másodpercnél tovább tekintettel arra, hogy azok szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ennek részét képezik a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.;

– Nem futtathat interaktív real-time chatalkalmazást, amely szerveroldali erőforrásokat használ. A Megrendelő távoli erőforrást használó programok teljes körűen használatára jogosult;

– Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat;

– Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot;

– Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst;

– Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben;

– Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke);

– Nem futtathat cron-okat fél óránál nagyobb gyakorisággal;

– PHP include -okra cask akként hivatkozhat, hogy: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”)

A Szolgáltató vállalja, hogy a szerver a tárgyhónap 99,5%-ban elérhető a Megrendelő részére. Amennyiben a szerver a tárgyhónap több mint 0,5 % -nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozóan, nem jogosult a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjra. Amennyiben a Megrendelő előre teljesített a Vállalkozó részére a Vállalkozási díjat a Vállalkozó a szolgáltatást további 1 hónapon keresztül ingyenesen köteles biztosítani a megrendelő részére. A fenti jogosultság érvényesítésére a Megrendelő a Szolgáltató által honlapján megadott e-mail elérhetőségre, a tárgyhónapot követően 15 napon belül jogosult kérelmet előterjeszteni.

A Szolgáltató menetesül a szolgáltatásnyújtási kötelezettsége alól a Megrendelő részére előzetesen 3 nappal, írásban bejelentett karbantartások idejére illetve arra az időszakra, amikor a Szolgáltató a részére harmadik fél által nyújtott szolgáltatás hibájából vagy hiányosságából eredően nem tud teljesíteni. A Szolgáltató a tárgyévben legfeljebb 72 óra időtartamra végez karbantartást – illetve karbantartási leállást –.

A CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és tartalomfeltöltés során a Szolgáltató nem köteles:

– Egynél több domain regisztrációra vagy átregisztrációra;

– Jogi dokumentációk elkészítésére (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, egyéb dokumentumok);

– SM (SocialMedia) marketing tevékenységre

– Bármely programozási tevékenység ellátására vagy egyedi kódolású oldal telepítése, kezelése, konfigurálása;

A Szolgáltató annak érdekben, hogy a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani a Megrendelő részére, csak saját szerverén keresztül jogosult és köteles a megrendelt szolgáltatást teljesíteni így a CMS rendszer telepítésének, kezelésének, konfigurálásának alapfeltétele a Megrendelőnek a Szolgáltatón keresztül történő domain regisztrációja.

4.4./ A Megrendelő semmilyen nyilvános vagy harmadik személy részére történő megnyilvánulása sem csorbíthatja a Szolgáltató jó hírnevét.

4.5./ A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás harmadik személy részére történő tovább értékesítésére.

4.6./ A Szolgáltató az általános jellegű ügyfélszolgálati kérdéseket 24 órán belül, a technikai illetve rendszergazdai tevékenységre vonatkozó kérdéseket 72 órán belül köteles megválaszolni.

4.7./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételek biztosítani.

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a Vállalkozási Szerződésben megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez – tárhely oldali támogatást -.

A Megrendelő köteles a Szolgáltató által kezelt adataiban történő változásokat 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató részére. 

5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató Megrendelő utasítása szerint nem láthatja el feladatát, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezet. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen módon használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a szakszerűtlen használatból eredően magának vagy más személynek okozott károkért a Megrendelő felel.

5.2./ Szerződő felek minden olyan körülményről, amely a megrendelés ellátását veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást.

5.3./ Abban az esetben ha Megrendelő a Szolgáltató tevékenységének kapcsán kifogással kíván élni, úgy azt, a kifogásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően írásban jogosult megtenni.

5.4./ Megrendelő köteles átadni a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat, hozzáféréseket Szolgáltató részére.

5.5./ Szolgáltató harmadik személy közreműködésének igénybevételére korlátlanul jogosult, Szolgáltató az igénybe vett harmadik személyért úgy felel, mintha a megbízást maga látta volna el.

6. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

6.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 1.1./ pontjában körülírt feladatok ellátásáért Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjakat (a továbbiakban: Vállalkozási díj) köteles megfizetni. A Vállalkozási díjak összegére irányadó, de nem kötelező árlistát (Árlista) tesz közzé.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Vállalkozási Szerződésből fakadó feladatok ellátása során felmerült, előre egyeztetett, igazolt költségeit. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Vállalkozási Szerződés részét és arra a Szolgáltató ennek ellenére igényt tart, a Szolgáltató jogosult az elvégzett tevékenységért a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Vállalkozási díjat érvényesíteni a Megrendelő felé.

6.2./ A Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján meghatározott tárgyidőszakra vonatkozóan nyújtott szolgáltatásról a tárgyidőszak kezdetének első naptári napján jogosult számlát kibocsátani, 1 munkanap fizetési határidővel. A Vállalkozási Szerződés Megrendelő által történő aláírása és a Szolgáltató részére történő megküldésének napja a tárgyidőszak első napjának tekintendő.

Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján a konkrét összegben illetve a tárgyidőszakban történt használat mértéke vagy egyéb mérőszám (pl.: darab, munkaóra) alapján meghatározott Vállalkozási díjról a teljesítés átvételét illetve a tárgyidőszak lezárultát követően jogosult számlát kibocsátani, 8 nap fizetési határidővel.

6.3./ A tárhelyszolgáltatás igénybevétele esetében amennyiben a Vállalkozási Szerződés megkötése alapján a Szolgáltató által kibocsátott számla átvételét követően 1 munkanapon belül a Megrendelő nem fizeti meg a Szolgáltató részére a Vállalkozási díj előlegét – a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint – (a továbbiakban Vállalkozási díjelőleg), a Szolgáltató automatikus elektronikus rendszere törli a megrendelést és erről e-mail üzenet útján értesíti a Megrendelőt.

A Vállalkozási díjelőleg fizetési kötelezettségről a Szolgáltató a Vállalkozási Szerződésben tájékoztatja a Megrendelőt.

 


6.4/ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a vállalkozási díj 25%-ával megegyező késedelmi díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

6.5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megrendelő 3 (három) napot meghaladó késedelembe esik a Vállalkozási díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést felmondani, Megrendelő honlapját és a tárhelyéhez történő hozzáférést korlátozni. Az ebből fakadó esetleges károkért Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató írásbeli felszólítására sem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató jogosult a CMS szolgáltatás korlátozására illetve a 3 (három) napot meghaladó késedelem esetében a CMS szolgáltatás megtagadására. A már teljesített szolgáltatások Vállalkozási díjának visszatérítésére a Megrendelő nem tarthat igényt.

A CMS szolgáltatás korlátozása illetve megtagadása esetében a szolgáltatás visszaállításáért a Szolgáltató 15.000,- Ft azaz Tizenötezer forint díjat jogosult felszámítani.

6.6./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

7. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1./ A Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek között a megrendelés teljesítésével megszűnik. A tárhelyszolgáltatás nyújtására kötött Vállalkozási Szerződés az abban meghatározott határnapig áll fenn. Amennyiben a határnapot megelőzően legkésőbb 30 nappal a Megrendelő nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a határnapot követően nem tart igényt a tárhelyszolgáltatásra, a Vállalkozási Szerződés minden további nyilatkozat nélkül határozatlan időre meghosszabbításra kerül a Szerződő felek között.

7.2./ A Vállalkozási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,
b./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,
c./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,
d./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől eláll,
e./ A Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően 1 munkanapon belül az abban foglalt Vállalkozási Díjelőleget,
f./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,
g./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést, tárhelyszolgáltatás esetében a felmondás tárgyhónapjának utolsó napján, minden más esetben három (3) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik,
h./ A Szolgáltató jogosult a Vállalkozási szerződést a Megrendelő által elkövetett, a jelen ÁSZF 7.5./ pontjában példaszerűen felsorolt súlyos szerződésszegések esetében azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszüntetni.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt CMS szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatóval a kapcsolatot megszakítja – a Szolgáltató megkereséseit 10 (tíz) munkanapon túl megválaszolatlanul hagyja – a Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződésben foglaltakhoz képest az elvégzett munkával arányos Vállalkozási Díjat kiszámlázni a Megrendelő részére.

7.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Vállalkozási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

7.4./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés fennállása alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Vállalkozási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megrendelőt akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval észrevételt nem közölt.

7.5./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani a Vállalkozási szerződést amennyiben a Megrendelő:
– A tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagokat helyez el vagy jogszabálysértő tevékenységet támogat, annak előre mozdításához feltételeket nyújt;
– A tárterületen olyan programkódot használ vagy helyez el, amely más programokban vagy adatokban kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
– A tárhelyet kéretlen reklám célú e-mail-ek (SPAM) küldésére használja, valamint más felhasználókat annak igénybevételével zaklat;
– A tárhelyhez kapcsolódó hozzáférési adatokat (Admin felület belépési adatai, fájlrendszer hozzáférés,, mysql jelszavak publikálása stb.) harmadik félnek kiadja;
– a tárhely adminisztrációs felületéhez, vagy a tárterülethez harmadik félnek hozzáférést ad bármilyen formában (online fájlkezelő, fájl listázó stb.);
– rendszeres hírlevelet küld ki a szolgáltató engedélye nélkül;
– megsérti az Internet Etikai Kódexét (Netikett);
– az alapos indok nélkül a szerverátlagnál nagyobb terhelés, amely a szerver üzemeltetését vagy a más Megrendelők részére nyújtott folyamatos szolgáltatást veszélyezteti vagy ellehetetleníti. Az ezen okra alapozott azonnali felmondás esetében a Szolgáltató a Vállalkozási díjnak a tárgyidőszak végéig még hátralévő arányos részét köteles visszafizetni a Megrendelő részére. Erre tekintettel a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a honlap adatforgalmát zárolni a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.

7.6./ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben megrendelt havidíjas tartalomkezelési szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, a szerződés megszüntetésével egyidejűleg a Szolgáltató saját belépési adatokkal és jelszóval ellátott emailben átadja a CMS alapú rendszert és a továbbiakban nem áll módjában módosításokat végrehajtani a Megrendelő részére átadott CMS alapú rendszeren – kivéve az Árlistán feltüntetett díjszabások ellenében.

8. KNOW-HOW

8.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltatónak a Vállalkozási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően és azt követően létrehozott CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése és annak a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Szolgáltató know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

8.2./ Szolgáltató kiköti, hogy a CMS rendszer Megrendelő részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát.

9. ÜZLETI TITOK

9.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül –megjelenési formájától függetlenül – a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megrendelő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

9.2./ Szolgáltató a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Szolgáltató által igénybevett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

9.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megrendelőt jogszabály kötelezi.

9.4./ Szolgáltató vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Szolgáltató, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szolgáltató köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megrendelő részére.

9.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

9.6./ Szolgáltató titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 3 (három) évig áll fenn.

9.7./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megrendelő ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

9.8./ A Szolgáltató az elvárható gondosság keretein belül óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein tárolt adatokat, azonban az adatok esetleges elvesztéséért és az abból eredő károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a Szolgáltató szerverein. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a harmadik fél által részére nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő, adatvesztésért és az abból felmerülő károkért.

9.9./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

10. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

10.1./ Tartalomkezelés fogalma:

– Szöveges tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;

– Vizuális tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;

– Vizuális elemek cseréje Elementor vizuális szerkesztő segítségével.

10.3./ Az irányadó maximális szerver használat naponta: Processzor használat 0.5; Mysql használat 2.0.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Vállalkozási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

11.2./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

11.3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, a szóban közölt módosítás vagy kiegészítése érvénytelen.

11.4./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Vállalkozási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

11.5./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

11.6./ A Szerződő felek mentesülnek a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény esetében (vis maior) (pl. természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, szervert érintő hackertámadás, jogosulatlan hozzáférés). Amennyiben a vis maior időszaka meghaladja a kettő hónapot bármelyik Szerződő fél jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.7./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

11.8./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Berettyóújfalui Járásbíróság / Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.